Үндэсний хэлэлцүүлэгт урьж байна.
t_bindee@yahoo.com

Зохион байгуулагч:  Геологи, уул уурхайн сургууль 
Уурхайн технологийн салбар
Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар