Эрдэм шинжилгээний хурал, семинар, олимпиад

Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал:

  1. ГУУС-ын бакалавр, магистр, доктор оюутны ЭШ-ний хурал 
  2. "Оюунлаг ирээдүй" оюутны ЭШ-ний хурал
  3. Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит оюутны ЭШ-ний хурал
  4. " Профессор Я.Гомбосүрэнгийн уншлага" магистр, доктор оюутны ЭШ-ний хурал

Олимпиад:

  1. "Цахилгаан хангамж" улсын олимпиад 
  2. "Геодези" улсын олимпиад  
  3. "CAD-CAM-CAE" инженерийн зургийн олимпиад 

Улсын хэмжээнд зохиогддог эрдэм шинжилгээний хурал:

  1. "Газрын тос" ЭШ-ний хурал
  2. "Өрөмдлөг" ЭШ-ний хурал
  3. "Уурхайн технологи, эдийн засаг, экологи" ЭШ-ний хурал