ГУУС-ийн чанарын баг

ГУУС-ийн чанарын баг

ШУТИС-д чанарын менежементийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр хийгдэж буй ажлын хүрээнд бүрэлдэхүүн сургуулиудад сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа болон дотоод үйл ажиллагааны чанарыг хангах, түүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж, олон улсын стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, баталгаажуулалтын шаардлагад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах зорилготойгоор ШУТИС-ийн захирлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тушаалаар бүрэлдэхүүн сургууль бүр дээр чанарын менежер томилогдсон бөгөөд бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэн чанарын менежментийн баг байгуулагдсан. 

 

Геологи, уул уурхайн сургуулийн Чанарын багийн бүрэлдэхүүн

Багийн бүрэлдэхүүн

Албан тушаал

Хариуцах ажил, үүрэг

Ахлах

Б.Батхишиг

Чанарын менежер

Сургалтын хөтөлбөр, ЭШ судалгааны ажлын дотоод чанарын баталгаажуулалтыг хангах, хянах, дүн шинжилгээ хийх, сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах ажлыг хариуцах, 

Нарийн бичиг

Т.Одонтуяа

Захирлын туслах

Бичиг баримт хөтлөлт, стандартыг боловсруулах, хангуулах ажлыг хариуцах

Гишүүн

Н.Буянжаргал

Ахлах ня-бо

Санхүү, үйлчилгээ, орчны  чанарын  баталгаажуулалтыг хангах, материаллаг бааз хариуцах

Гишүүн

Б.Батдэмбэрэл

Сургалтын дэд захирал, ХДХ-ны ахлагч

Сургалтын чанарын асуудал,  сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлыг удирдан зохион байгуулах ажлыг хариуцах

Гишүүн

П.Нарантуяа

ЭНБД

Эрдэм шинжилгээ судалгаа, судалгааны лабораториудын чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлыг удирдан зохион байгуулах

Гишүүн

Б.Наранцэцэг

ГТӨС-ын дэд профессор

ГТӨС-ын  чанарын зорилтын хүрээнд хийгдэх ажлуудыг хариуцах.

Гишүүн

Г.Өлзийсайхан

ГC-ын ахлах багш

ГС-ын  чанарын зорилтын хүрээнд хийгдэх ажлуудыг хариуцах

Гишүүн

Д.Оюун

ГГС-ын профессор

ГГС-ын  чанарын зорилтын хүрээнд хийгдэх ажлуудыг хариуцах

Гишүүн

Ч.Зэндмэнэ

ЭБИС-ын ахлах багш

ЭБИС-ын үйл ажиллагааны чанарын асуудал хариуцах

Гишүүн

Г.Уранбайгаль

УТС-ын дэд профессор

УТС-ын чанарын зорилтын хүрээнд хийгдэх ажлуудыг хариуцах