Лаборатори, дадлагын бааз

1.  Судалгааны лаборатори

2.  Сургалт-судалгаа хосолсон лаборатори 

3.  Сургалтын лаборатори 

4.  Дадлагын полигон