Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын чиглэл

..........

ГУУС-ийн тэргүүлэх чиглэл 

Лаборатори, дадлагын бааз 

Судалгааны төв 

Төсөл гэрээт ажил