Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар
ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР
 
АЛСЫН ХАРАА: Чадварлаг инженерүүдийг бэлтгэхэд чиглэсэн шинжлэх ухаанч судалгаа шинжилгээний ажлууд ба сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх замаар иргэдийн боловсролыг нэмэгдүүлэн эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангаж улс орны тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.  
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Нийгмийн сонирхолд нийцсэн эрдэм судлалын ажил гүйцэтгэн аж үйлдвэрийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулна. Танхим ба цахим сургалтыг хослуулан тогтвортой манлайлах сургалтын үйл ажиллагааг хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлнэ. 
 
ЧАНАРЫН ЗОРИЛТ: Хамтарсан судалгаа ба сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар гаднын улс орнуудад хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Эрдэм шинжилгээний ажлын чанарын үнэлэмжийг өндрөөр баримтална. Сургалтын дэвшилтэд арга барилыг ашиглан оюутнуудад сайн боловсрол эзэмшүүлэхийг ямагт эрмэлзэнэ. 
 
Салбарын профессор, багш нар нь мэргэжлийн ур чадвар ба бүтээлч байдлаараа суралцагч оюутнууд ба хамтрагч байгууллагуудад үлгэр жишээ үзүүлнэ. Оюутны оролцоог бүрэн дэмжсэн идэвхтэй сургах арга болох шавь төвтэй сургалтыг явуулах ба суралцагсдын сэтгэл ханамжийн дагуу тасралтгүй сайжруулна. 
 
ҮНЭТ ЗҮЙЛС:   
 • Мэргэжлийн болоод эрдэм шинжилгээний ёс зүй. 
 • Хариуцлагатай тогтвортой үйл ажиллагаа. 
 • Шинийг эрэлхийлэх бүтээлч сэтгэлгээ. 
 • Хүний нөөцийн тогтвортой байдал. 
 • Мэргэжлийн ур чадварын хөгжил. 
 • Шударга хариуцлагатай байдал. 
 • Хувийн ёс суртахуун. 
 • Академик эрх чөлөө. 
 • Харилцан хүндлэл. 
 • Үлгэр дуурайл.  
 • Эв нэгдэл.     

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА: 

ШУТИС–д 1978 оноос “Уурхайн цахилгаан механик”, “Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт”, “Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж”, 1992 оноос “Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи” хөтөлбөрөөр эрдэс баялгийн олборлолт, боловсруулалтын салбарт ажиллах үндэсний мэргэжилтэн бэлдэж эхэлсэн бол 2017 оноос “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал” хөтөлбөрөөр аж ахуйн нэгж, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт дээд боловсролтой инженер бэлдэж эхлээд байна.
 
Анхны элсэлтээ авч эхэлснээс хойш “Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт” мэргэжлээр 1173, уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж мэргэжлээр 442, ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи мэргэжлээр 687, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжлээр 11 мэргэжилтэн бэлтгэсэн байна.
 
Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар нь лекцийн 3, хичээлийн 2 анги танхим, сургалт судалгаа, туршилтын лаборатори 5,  багш ажилчдын 5 өрөөтэй ба хичээлийн анги танхим, лаборатори, багш нарын өрөө, хэрэглэж буй тоног төхөөрөмжүүд нь хэвийн ажиллагаатай, боловсролын байгууллагад тавигдаж буй стандартын шаардлага болон МУ-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (ХАБЭА)-н хууль, Хөдөлмөрийн хуулийг зохих байдлаар ханган ажилладаг. Материаллаг орчныг чадавхжуулах зорилгоор сүүлийн 3 жилд сургуулийн өөрийн хөрөнгөөр 1, компанийн дэмжлэгээр 1 лаборатори, 1 лекцийн танхимийг шинэчлэн  байгуулж сургалтад ашиглаж байна.
 
Тус салбарт үндсэн болон гэрээт 16 багш, 2 ажилтан нийт 18 хүн ажиллаж байна. Тус салбар нь “Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт”, “Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж”, “Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи” мэргэжлээр бакалавр, судлаач болон мэргэжлийн магистр, докторын, “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал” мэргэжлээр судлаач болон мэргэжлийн магистрын сургалтыг тус тус явуулж байна.
МЭРГЭЖЛҮҮД: 
 
Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Хөтөлбөрийн зорилго: Уул уурхайн үйлдвэрийн цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн үйл ажиллагааг хянах, гарч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх, хамгаалах болон эрсдэлгүй, аюулгүй ашиглах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгаан хангамж, технологийн процесст үүсэх гэмтэл, саатлыг шийдэх судалгаа хийх, удирдан зохион байгуулах чадвартай олон улсын жишигт хүрсэн мэргэжилтэн бэлтгэх.
Төгсөгч нь дараах, мэдлэг ур чадварыг эзэмшсэн байна. Үүнд:
 1. Уурхайн цахилгаан хангамжийн системийг ашиглалтын нөхцөлтэй уялдуулан төслөх, ашиглалт, найдвартай ажиллагааны түвшинг хянах, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллах
 2. Уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэрийн машин тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хөтлүүрийн удирдлагыг оновчтойгоор хянах, тохируулах, хяналт тавих
 3. Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварын ажлыг зохион байгуулах, байгууллагын техникийн бодлого, боловсруулах, уурхайн цахилгаан машин, машин, тоног төхөөрөмж болон тэдгээрийн хийцийн элементүүдийг төслөх, зохион бүтээх
 4. Өндөр хариуцлага, ёс зүйтэй багаар ажиллах чадвартай, бизнесийн үйл ажиллагааг удирдах, манлайлах, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
Хөтөлбөрийн зорилго: Шинжлэх ухааны суурь мэдлэгт тулгуурлан мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвараа ашиглан уул уурхайн олборлох,боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг оновчтойгоор сонгох, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан, найдвартай ажиллагааны түвшин өндөртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн угсралт зорхион байгуулалт, ашиглалтзасвар үйлчилгээний менежментийг бодитойгоор төлөвлөх, боловсруулах хэрэгжүүлэх, улмаар тэдгээрийн хийц, дикзайныг өөрчлөх шинэ техник технологи зохион бүтээх чадвартай төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад ажиллах Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн механик инженер бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.
Ажлын байр:
 1. Ил ба далд уурхай
 2. Баяжуулах үйлдвэр
 3. Уурхайн машин тоног төхөөрөмж нийлүүлэх компаниуд
 4. Эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны байгууллагууд
 5. Харьяа яам, хэрэгжүүлэгч агентлагууд
Төгсөгчид дараах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ. Үүнд:
 • Гадаад хэл, мэдээллийн технологийг ашиглах чадвар
 • Шинжлэх ухааны арга зүйг практикт ашиглах чадвар
 • Ажил мэргэжлийн даалгавар гүйцэтгэх бүтээлч чадвар
 • Ёс зүй, эрх зүйн хэм хэмжээг мөрдөх чавдар
 • Өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
Хөтөлбөрийн зорилго: Шинжлэх ухааны суурь мэдлэгт тулгуурлан мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвараа ашиглан ашигт малтмал баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн технологийг оновчтой сонгох, төслөх удирдах болон бүтээгдэхүүний (баяжмалын) чанарыг хянах,  шинэ дэвшилтэт технологийн асуудлыг бие даан турших,  судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх хэрэгжүүлэх чадвартай төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад ажиллах мэргэжилтнийг бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.
Төгсөгч нь дараах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн байна. Үүнд
 1. Баяжуулах технологийн онолын өргөн мэдлэг
 2. Эрдсийн технологи
 3. Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрмжийн сонголтын тооцоо, баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хангах
 4. Хүдэр бэлтгэх технологийн туршилт судалгаа, хүдэр бэлтгэх технологийн тооцоо
 5. Хаягдас хадгалах байгууламжийн тооцоо, зураг төсөл боловсруулах, байгууламжийн менежмент
 6. Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн зураг төсөл гүйцэтгэх
 7. Шинжлэх ухааны онол арга зүйг ашиглах
 8. Баяжуулах технологийн туршилт, судалгаа гүйцэтгэх
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
Хөтөлбөрийн зорилго: Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангуулах, ажилтан хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, удирдан зохион байгуулах мэргэжилтнийг бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.
Төгсөгч нь дараах мэдлэг эзэмшсэн байна. Үүнд:
 1. Аюулгүй ажиллагааны шинжлэх ухаан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон хүний биеийн анатоми, физиологийн үндэс;
 2. Хөдөлмөрийн харилцаа, түүний хяналтын механизм, хөдөлмөрийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт, ерөнхий зүй тогтол, хөгжлийн талаар системтэй суурь мэдлэг; 
 3. Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлүүд, үйлдвэрлэлийн осол, тэдгээрийн сөрөг үр дагавар, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, ажлын байрны аюултай хүчин зүйлсийг хэмжих нэгж, хэмжигдэхүүнүүд, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний урьдчилан сэргийлэлт;
 4. Үйлдвэрлэлийн болзошгүй гамшгийн эрсдэлийн хүчин зүйлс, онцгой байдлын үеийн менежментийн онол;
 5. Ажлын байран дахь эрүүл мэндэд нөлөөлөх аюултай хүчин зүйлсийн шинж чанар, тэдгээрийн сөрөг нөлөөлөл, аюултай хүчин зүйлсийг хэмжих, үнэлэх,  химийн, эргономикийн хэмжилтийн аргууд, ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг үнэлгээ;
 6. Химийн хортой ба аюултай бодисын хүний бие махбод болон хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, химийн хорт бодисын хоруу чанар, аюулын зэрэг, хордуулах үйлчлэлийн ерөнхий механизмын онол;
 7. Үйлдвэрлэлийн процесс, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад хүний аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, байгаль орчинд учруулж болох аюултай ба хортой хүчин зүйлс, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах онол арга зүй;
 8. Цахилгааны гүйдлийн аюул, цахилгааны осол, түүний хүндрэлд нөлөөлөх хүчин зүйлс, цахилгаан сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн аюултай байдал, цахилгааны аюулаас хамгаалах техникийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээ;
 9. Ил, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэр, барилгын болон бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбаруудын ажлын байрны онцлог, оршин буй аюул, технологийн ажиллагаанаас үүдэн бий болох аюул, сөрөг хүчин зүйлс, эрсдэлгүй, аюулгүй ажиллах үндсэн зарчмууд, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөл;
 10. Галын аюулаас хамгаалах ажлыг зохион байгуулах журам, хяналт, галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, галын аюулаас хамгаалах ажлын зохион байгуулалт, хяналт;
 11. Осолд өртөгсдөд үзүүлэх анхан шатны тусламжийн төрлүүд, яаралтай тусламжийн онол, үйлдвэрлэлийн тодорхой нөхцөл, процессын явцад гарах осол гэмтлийг мөрдөн судлах онол;
Төгсөгч нь дараах  чадварыг эзэмшсэн байна. Үүнд:
 1. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон бусад холбогдох дүрэм журам, стандартуудыг мөрдөн ажиллах, тэдгээрийн үл нийцлийг шалгах, хянах аргачлал эзэмшиж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, багийн ажиллагааг мөрдлөг болгон удирдан зохион байгуулж, манлайлах замаар хөдөлмөрийн харилцааны хяналт, хөдөлмөрийн хяналтын бодлого, төлөвлөлтийг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хэрэгжүүлэх;
 2. Онц байдлын тухай болон гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж, онцгой байдлын төлөвлөлт, гамшгийн менежментийг хэрэгжүүлэх техник технологийг эзэмших, гамшгийг үнэлэх, хянах, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах;
 3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой аливаа асуудлыг тодорхойлох, шийдвэрлэх арга замыг боловсруулах, аюултай ба хортой хүчин зүйлсийн эх үүсвэрийг нь танин мэдэх, ажлын байрны аюултай ба хортой хүчин зүйлсийг хэмжих, үнэлэх хими, физик, биологи, эргономикийн аргуудыг ашиглах, ажлын байрны хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, түүний үр ашгийг  үнэлэх;
 4. Хувь хүн, хамт олны эрүүл мэндэд нөлөөлөх эрсдэлийг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө боловсруулах, ажлын байрны аюултай, хортой хүчин зүйлс, тэдгээрийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн хамаарлыг судлах, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилтийн үр дүнг эрүүл мэндийн стандарттай харьцуулан үнэлгээ өгөх, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах;
 5. Үйлдвэрлэлийн тухайн нэг салбарын үйл ажиллагааг нь аюул осолгүй удирдах, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг арилгах, бууруулах, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх техникийн ба зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, аюулгүй байдал алдагдсан тохиолдолд асуудлыг задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх;
 6. Үйлдвэрийн осол, хурц хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, ослын нөхцөл байдлыг бодитойгоор үнэлэх, анхан шатны тусламж үзүүлэх, тухайн нөхцөл, процессын явцад гарах осол гэмтлийг мөрдөн судлах;
 7. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал хөтөлбөрүүдийг эрсдэлийн менежментийн цогц бодлоготой нэгтгэн ажиллах;
 8. Ажлын байрны аюул, эрсдэлийн үнэлгээг тухайн нөхцөлд тохирох арга техник ашиглан гүйцэтгэх, аюулыг арилгах, бууруулахад шаардагдах стратеги хэрэгжүүлэх, эрсдэлийг арилгах, бууруулах тактик ашиглан эрсдэлийн мониторинг хийх;
 9. Галын аюулаас хамгаалах ажлыг зохион байгуулах журам, хяналт, галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, галын аюулаас хамгаалах ажлыг зохион байгуулах, хяналт хийх, гал түймрийн үед хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх (аврах);
 10. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудалтай холбогдолтой судалгаа, шинжилгээний ажилд оролцох, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хөтөлбөр боловсруулах.
 
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД 
Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын чиглэлээр
 • Цахилгаан эрчим эрчим хүчний чанарын судалгаа 
 • Цахилгаан эрчим хүчний системийн найдварт ажиллагаа 
 • Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн автоматжуулалт 
 • Уул уурхайн эргэлдэх тоног төхөөрөмжүүдийн оношилгоо, найдварт ажиллагаа 
 • Уул уурхайн үйлдвэрийн машин сургах (Machine learning) технологи
 • Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хиймэл оюуны сүлжээ 
 • Уурхайн хамгаалах газардуулга
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр
 • Уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн оновчтой сонголт
 • Уурхайн машины ажлын хэсгийн оновчтой хийц
 • Уурхайн тээврийн машин комплексийн оновчтой сонголт, ажлын болон ашиглалтын горимын судалгаа
 • Уурхайн машины түргэн элэгдэх эд ангийн хийц, эдэлгээний хугацааны оновчлол
 • Уурхайн машины найдвартай ажиллагаа
 • Уурхайн машины ашиглалт, засвар, техникийн үйлчилгээ
 • Уурхайн машины чанарын үнэлгээ
 • Уурхайн ложистик
 • Уурхайн машины оношилгоо
 • Уурхайн машины эргономик
 • Уурхайн машины
 • Засварын ажлын төлөвлөлт, менежмент
 • Уул, уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн чиглэлээр
 • Газрын ховор элементийн баяжуулалтын технологи 
 • Хуурай аргаар баяжуулах технологи 
 • Хүдэр бэлтгэх технологийн судалгаа
 • Өнгөт ба үнэт металлын баяжуулалтын технологи 
 • Гидрометаллургийн технологийн судалгаа
 • Холимог металлын баяжуулалтын технологи 
 • Геометаллургийн технологийн судалгаа
 • Металл бус эрдсийн баяжуулалтын технологи 
 • Эрдсийн технологийн судалгаа 
 • Пирометаллургийн тэхнологийн судалгаа
 • Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн технологийн аудит
 • Баяжуулалтын хаягдас хадгалах байгууламжийн менежмент 
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын чиглэлээр
 • Хөдөлмөрийн харилцаа, эрх зүйн орчин
  • Хөдөлмөрийн эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн хяналт, хяналтыг механизмыг сайжруулах судалгаа
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, боловсронгуй болгох
  • Үйлдвэрлэлийн процессын аюулгүй ажиллагааг хангах
  • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг хангах
  • Цахилгааны аюулгүй ажиллагааг хангах
  • Аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг боловсронгуй болгох
  • Аюул, ослын шалтгааны судалгаа
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг сайжруулах, боловсронгуй болгох
  • Хөдөлмөрийн нөхцөлийг үнэлэх физик параметрүүдийн судалгаа
  • Хөдөлмөрийн нөхцөлийг үнэлэх химийн параметрүүдийн судалгаа
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн комплекс судалгаа
  • Ажлын байрны аюулыг хөдөлмөрийн нөхцөлөөр үнэлэх
  • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд нөлөөлөх эргономикийн үзүүлэлтүүдийн судалгаа.
БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА:
 1. САЛБАРЫН ЭРХЛЭГЧ:     ДОКТОР (Ph.D) Г.ГАНБИЛЭГ
 2. ЗӨВЛӨХ ПРОФЕССОР:   АКАДЕМИЧ, ДОКТОР (Sc.D), ПРОФЕССОР Ц.НАНЗАД
 3. ПРОФЕССОР:                   ДОКТОР (Ph.D), ДЭД ПРОФЕССОР Д.ЭНХБАТ
 4. ДЭД ПРОФЕССОР:          ДОКТОР(Ph.D), ДЭД ПРОФЕССОР П.АРИУНБОЛОР
 5. ГЭРЭЭТ БАГШ:                ДОКТОР (Sc.D), ПРОФЕССОР Б.ПҮРЭВТОГТОХ
 6. ГЭРЭЭТ БАГШ:                ДОКТОР (Ph.D), ПРОФЕССОР Б.АЛТАНТУЯА
 7. ГЭРЭЭТ БАГШ:               ДОКТОР (Ph.D), ПРОФЕССОР Б.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ
 8. ГЭРЭЭТ БАГШ:               ДОКТОР (Ph.D), Г.САНДАГДОРЖ
 9. АХЛАХ БАГШ:                                   МАГИСТР Ч.ЗЭНДМЭНЭ
 10. БАГШ:                                                МАГИСТР Т.БИНДЭРЪЯА
 11. БАГШ                                                 МАГИСТР Ч.БОЛОРМАА
 12. БАГШ                                                 МАГИСТР Б.ЛОДОНШАРАВ                        
 13. БАГШ:                                                МАГИСТР Д.ДАЛАЙЦЭЦЭГ
 14. БАГШ:                                                МАГИСТР С.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ
 15. БАГШ:                                                МАГИСТР Г.ЭНХЖАРГАЛ
 16. БАГШ:                                                МАГИСТР А.БУЯНЖАРГАЛ
 17. СУРГАЛТЫН МАСТЕР                     МАГИСТР Ц.ЖАВХЛАНТӨГС
Хаяг: Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар
Геологи, уул уурхайн сургууль
ШУТИС-ийн хичээлийн II-р байр
Бага тойруу 34, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар, Монгол Улс
Салбарын эрхлэгч, (Ph.D): Г.ГАНБИЛЭГ
Цахим хаяг: ganbileg_g@must.edu.mn
Утас: +976-11-324590