Эчнээ
САЛБАР ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭР 
Геологи, гидрогеологи Геологи
Уурхайн технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологи