ЭЛСЭЛТ

  2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ БАГЦ ХӨТӨЛБРҮҮД 

САЛБАР Мэргэжлүүд  Зөвлөгөө авах утасны дугаар 
I. ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР
1. Газрын тосны инженер                  (I бүлэг) 
Салбарын эрхлэгч М.Оюунтөгс
Утасны дугаар 99117420
II.

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛГИЙН  САЛБАР

1. Геологи (I бүлэг)
3. Геофизик (I бүлэг)
4. Гидрогеологи (I бүлэг)
5. Инженер геологи, геотехник          (I бүлэг)
Салбарын эрхлэгч Д.Энхбаяр 
Утасны дугаар 8004109
III. ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР
1. Геодези (I бүлэг)
2. Геодези (БНХАУ-тай
    хамтарсан) (I бүлэг)
3. Газар зохион байгуулалт                (I бүлэг)
Салбарын эрхлэгч Э.Ганзориг
Утасны дугаар 99767782
IV.

УУРХАЙН ТЕХНОЛГИЙН САЛБАР                 

4. Уул уурхайн менежмент   
    
(II бүлэг)
5. Уул уурхайн маркшейдер              (I бүлэг)
Салбарын эрхлэгч  Б.Ганзориг
Утасны дугаар 94023289
V.

ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ,  ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР

Салбарын эрхлэгч   Г.Ганбилэг
Утасны дугаар 99020681