Төсөл, гэрээт ажил
  1. MJEED төсөл 
  2. Улсын захиалгат төсөл 
  3. ШУТИС-ийн санхүүжилттэй төсөл 
  4. Гэрээт ажил