Оюутнуудын амжилт
ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам 
ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР 
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам 
ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН САЛБАР 
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам 
УУРХАЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР 
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам 
ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам