ГУУС-ийн бакалавр оюутны ЭШ-ний хурал
t_bindee@yahoo.com