ШУТИС-ийн Хамт олны уулзалтын санал, хүсэлтэд хийсэн бодлогын шинжилгээний тайлан
t_bindee@yahoo.com
ШУТИС-ийн Хамт олны уулзалтын санал, хүсэлтэд хийсэн бодлогын шинжилгээний тайлан

ШУТИС-ийн захирал Т.Намнангийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын нийт хамт олонтой хийсэн уулзалтын бодлогын шинжилгээний үр дүнг танилцуулж байна. ШУТИС-ийн Гадаад, харилцаа хамтын ажиллагааны алба, Нээлттэй боловсролын төвөөс бүрдүүлсэн бодлогын судалгааны баг уг бодлогын шинжилгээг хийж, гүйцэтгэлээ. Хамт олны уулзалтын үеэр цуглуулсан санал, хүсэлтийн өгөгдөлд тулгуурлан ШУТИС-2030 хөгжлийн урт хугацааны стратегийн баримт бичгийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд саад болж буй далд байсан тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойлон, цаашид сургуулийн удирдлагын зүгээс тодорхой бодлогын санаачилга, арга хэмжээ авч ажиллах ёстой долоон тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойллоо.    

 

https://youtu.be/BvghzmdPhKE