Бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын зар
t_bindee@yahoo.com

Бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын зар

2021-2022 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэгдсэн хуанлид тусгагдсаны дагуу ШУТИС-ийн “Эрдмийн чуулган” бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурлыг жил бүр уламжлал болгон  4-р сард зохион байгуулдаг.

Иймд манай сургуулийн хувьд бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хурлыг 2022 оны 3-р сарын 18-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа.

Үүнтэй уялдуулан салбарууд дотроо бакалавр оюутны ЭШХ-г зохион байгуулж 1, 2, 3-р байранд орсон оюутны мэдээллийг өгүүллэг, (ШУТИС-ийн ЭШ-ний өгүүллийн шинэчилсэн загварын дагуу бичих) илтгэлийн (судалгааны өгүүллээр хийгдсэн) хамтаар 2022 оны 3-р сарын 15-ны өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү.

Салбар дотор зохион байгуулагдах хурлын комиссыг гарган ЭНБД-аар батлуулан ажиллах бөгөөд, ГУУС-ийн хэмжээний ЭШХ-ын комисст ажиллах багшийн нэрсийг удахгүй авна.

Жич: ЭШХ-ыг зохион байгуулах хэлбэрийг (цахим/танхим) зарлах бөгөөд, ЭШӨ-ийн эмхэтгэлийг цахим хэлбэрээр байршуулна. Хурлын өрөө танхимийг тухай үед нь зарлана....

ГУУС, ЭБИС