сурах бичгийн жагсаалт

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН САЛБАР

СУРАХ БИЧГИЙН НЭР

ЗОХИОГЧ 

СУРАХ БИЧНИЙН ХАВТАС 

1

МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ

С.Жаргалан Б.Энхжаргал Д.Алтанхуяг

2

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛЫН ГЕОХИМИЙН АРГА

Г.Ухнаа  А.Готовсүрэн

3

ИНЖЕНЕРИЙН ЛАВЛАХ 13 

(Геологи, ашигт малтмалын эрэл хайгуул, Геофизик )

4

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ЭРЭЛ

Г.Ухнаа