Эрдэм шинжилгээний эмхэтгэлүүд

 

САЛБАРУУД

ЭШ-ний эмхэтгэлүүд

I

ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР

 1. "Монгол орны нефтийн салбарын тулгамдсан асуудлууд" 1995-2020 хураангуй 
 2. "Монгол орны Өрөмдлөгийн албаны тулгамдсан асуудлууд" 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
 3. "Өрөмдлөг" 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

II.

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН САЛБАР

 

III.

ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР

 

IV.

УУРХАЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР

 1. "Уул уурхайн үйлдвэрлэл-уурхайн технологи, эрдэс боловсруулалт, менежмент" 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
 2. Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит оюутны ЭШ-ний хурал - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
 3. Профессор Я.Гомбосүрэнгийн уншлага - 2015, 2016 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 
 4. "Уул уурхайн салбар үүсгэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойд зориулсан оюутны ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл-2022"

V.

ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ,  ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР  

 

ГУУС, ЭШИАлба

 1. Магистр, доктор оюутны бүтээлийн эмхэтгэл 2022
 2. ГУУС-ийн бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл – 2023, 2024

 

ШУТИС

 1. MUST_paper_format 
 2. ЯВЦЫН БОЛОН УЛИРЛЫН ШАЛГАЛТЫН МАТЕРИАЛ БОЛОВСРУУЛАХ УДИРДАМЖ
 3. ШУТИС-ИЙН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ШИЛДЭГ ӨГҮҮЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ: №24-254-2019
 4. ШУТИС-ИЙН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ШИЛДЭГ ӨГҮҮЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ: №23(17) 323 -2023