"Шинэ сэргэлтийн бодлого" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын талаарх сургалт явагдлаа.
t_bindee@yahoo.com

Боловсролын бүх шатны байгууллагын багш, ажилтнуудад зохион байгуулах "АЛСЫН ХАРАА-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, түүний эхний үе шат  "Шинэ сэргэлтийн бодлого" сургалтын тайлан

 

Уг ажлын хүрээнд “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зайн болон танхим хосолсон богино хугацааны сургалтыг 2023 оны 1 сарын 6-наас 18-ны өдрүүдэд дараах гурван үе шаттай зохион байгуулагдаж ГУУС-ийн 5 багш, ШУТИС-ийн 90-ээд багш хамрагдсан.Үүнд: 

 1. Бэлтгэл үе шат буюу зайн сургалт: 2022.01.06-аас 2023 оны 01 сарын 11-ний өдрүүдэд цахим платформд байршуулсан сургалтыг бие даан судласан.

 2. Үндсэн танхимын сургалт: 2023.01.12,13-ны өдрүүдэд буюу 2 өдөр танхимаар зохион байгуулагдсан.

3. Сургалтын үнэлгээ: Танхимын дараах цахим сургалтын санал асуулга болон сорилын асуултад хариулан 70-с дээш үнэлгээ авсан тохиолдолд богино хугацааны сургалтын ҮНЭМЛЭХ-ийг цахим платформоос авсан.

ГУУС-иас сургалтанд хамрагдсан багш, ажилчдын нэрс:

  1. А.Баасанжаргал
  2. Ц.Удвалхорлоо
  3. В.Алимаа
  4. П.Эрдэнэчимэг
  5. Ө.Алтансүх

ГУУС, БХБ-ийн ахлагч                                         С.Эрдэнэцэцэг