Магистрын төгсөлтийн ажил

МАГИСТРЫН АЖИЛ 

I. ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР 
  Нэрс
Хамгаалсан магистрын ажлын сэдэв
Хамгаалсан огноо
1.      
2.      
II. ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР 
  Нэрс Хамгаалсан магистрын ажлын сэдэв Хамгаалсан огноо
1 Я.Алтаншагай Зам, барилга, инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийн үед ашиглах том масштабын газрын зургийн судалгаа  
2 Э.Ануун 1:500000-ны масштабтай тоон байр зүйн зургийг боловсруулах нь   
3 П.Батжаргал Монгол орны бодит гадаргуугийн талбай тодорхойлох  
4 Ц.Билэг Мөрөн хотын өндөржилт төлөвлөлт  
5 Д.Болортулга LiDAR-ийн төхөөрөмжийг ашиглан зураглал үйлдэх, боловсруулалтын технологйин судалгаа  
6 П.Галам Ил уурхайн геодезийн мониторингийн судалгаа   
7 Д.Дөлгөөн Том масштабын байр зүйн зураг үйлдэх арга зүй  
8 Э.Жаргал Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд нислэгийн зургийг ашиглах судалгаа  
9 Б.Мөнхбаяр Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж ашиглан 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураг үйлдэх  
10 Д.Ундармаа Улаанбаатар хотын бодит гадаргуугийн талбай тодорхойлох  
11 Ш.Уянгабат Дунд болон том масштабын байр зүйн зургийн тодруулалтад ашиглах сансарын зургийн судалгаа   
12 Д.Үлэмж МУ-ын аэродромуудад ойртолт үйлдэх нислэгийн зургийг сансрын навигаци ашиглан боловсруулах судалгаа  
13 Г.Хулан Чингэлтэй дүүргийн хаягийн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх  
14 О.Цолмонбаатар Trimble UX5 нисгэгчгүй онгоц ашиглаж том масштабын байр зүйн зураг зохиох судалгаа, нарийвчлалын үнэлгээ  
15 М.Цэрэннадмид Лидарын өгөгдөл ашиглан Улаанбаатар хотын төв хэсгийн газрын зураг зохиох  
16 Д.Энхбаяр Уурхайд хийгдэх 1:1000 масштабтай байрзүйн зургийн харьцуулсан судалгаа  
17 Г.Энхболд Оюу толгойн уурхайн дэвсгэр зургийн орон нутгийн солбилцлын тогтолцооны судалгаа  
18 Л.Энхзул Төв аймгийн Батсүмбэр сумын газрын гадаргыг олон цаг улирлын сансрын мэдээгээр үнэлсэн дүн  
III. ГЕОЛОГИЙН САЛБАР
  Нэрс Хамгаалсан магистрын ажлын сэдэв Хамгаалсан огноо
       
       
       
IV. УУРХАЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР 
  Нэрс Хамгаалсан магистрын ажлын сэдэв Хамгаалсан огноо  
       
       
       
V. ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР
  Нэрс Хамгаалсан магистрын ажлын сэдэв Хамгаалсан огноо