ОЮУНЛАГ ИРЭЭДҮЙ - 2023 оюутны ЭШ-ний хурлын удирдамж
t_bindee@yahoo.com

ОЮУНЛАГ ИРЭЭДҮЙ - 2023 оюутны ЭШ-ний хурлын удирдамж 

ОЮУНЛАГ ИРЭЭДҮЙ - 2023 оюутны ЭШ-ний хурын удирдамжийг энэхүү QR кодыг уншуулж авах боломжтой. 

ГУУС, ГТӨС